viernes, 13 de abril de 2007

GVY: Gayatri kavachamshrIgaNeshAya namaH

yAj~navalkya uvAcha

svAmin sarvajagan{}nAtha saMshayo.asti mahAnmama

chatuHShaShThikalAnAM cha pAtakAnAM cha tadvada

muchyate kena puNyena brahmarUpaM kathaM bhavet

dehashcha devatArUpo man{}trarUpo visheShataH

brahmovAcha kramataH shrotumicchhAmi kavachaM vidhipUrvakam


OM asya shrIgAyatrIkavachasya brahmaviShNurudrA R^iShayaH R^igyajuHsAmA.atharvANi chhandA.nsi

parabrahmasvarUpiNI gAyatrI devatA

bhUH bIjam

bhuvaH shaktiH

svaH kIlakam

shrIgAyatrIprItyarthe jape viniyogaH

OM bhUrbhuvaH svaH tatsavituriti hR^idayAya namaH

OM bhUrbhuvaH svaH vareNyamiti shirase svAhA

OM bhUrbhuvaH svaH bhargo devasyeti shikhAyai vaShaT

OM bhUrbhuvaH svaH dhImahIti kavachAya hum

OM bhUrbhuvaH svaH dhiyo yo naH iti netratrayAya vauShaT

OM bhUrbhuvaH svaH prachodayAditi astrAya phaT atha dhyAnam muk{}tAvidrumahemanIladhavalachchhAyairmukhaistrIkShaNai\-ryuk{}tAmindunibaddharat{}namukuTAM tattvArthavarNAtmikAm gAyatrIM varadAbhayA~NkushakashAM shubhraM kapAlaM guNaMsha.nkha, chakramathAravinduyugalaM hastairvahantIM bhaje

OM gAyatrI pUrvataH pAtu sAvitrI pAtu dakShiNe brahmavidyA tu me pashchAduttare mAM sarasvatI

1

pAvakIM cha dishaM rakShetpAvakojjvalashAlinI yAtudhAnIM dishaM rakShedyAtudhAnagaNArdinI

2

pAvamAnIM dishaM rakShetpavamAnavilAsinI dishaM raudrImavatu me rudrANI rudrarUpiNI

3

UrdhvaM brahmANI me rakShedadhastAdvaiShNavI tathA evaM dasha disho rakShetsarvato bhuvaneshvarI

4

tatpadaM pAtu me pAdau ja.nghe me savituH padam vareNyaM kaTideshaM tu nAbhiM bhargastathaiva cha

5

devasya me tu hR^idayaM dhImahIti galaM tathA dhiyo me pAtu jihvAyAM yaH padaM pAtu lochane

6

lalATe naH padaM pAtu mUrddhAnaM me prachodayAt tadvarNaH pAtu mUrddhAnaM sakAraH pAtu bhAlakam

7

chakShuShI me vikArastu shrotraM rakShettu kArakaH nAsApuTe vakAro me rekArastu kapolayoH

8

NikArastvadharoShThe cha yaMkArastvadharoShThake Asyamadhye bhakArastu rgokArashchibuke tathA

9

dekAraH kaNThadeshe cha vakAraH skandhadeshayoH syakAro dakShiNaM hastaM dhIkAro vAmahastake

10

makAro hR^idayaM rakSheddhikAro jaTharaM tathA dhikAro nAbhideshaM tu yokArastu kaTidvayam

11

guhyaM rakShatu yokAra Uru me naH padAkSharam prakAro jAnunI rakShechchokAro ja.nghadeshayoH

12

dakAro gulphadeshaM tu yAtkAraH pAdayugmakam jAtavedeti gAyatrI tryambaketi dashAkSharA

13

sarvataH sarvadA pAtu ApojyotIti ShoDashI idaM tu kavachaM divyaM bAdhAshatavinAshakam

14

chatuHShaShThikalAvidyAsakalaishvaryasiddhidam japArambhe cha hR^idayaM japAnte kavachaM paThet

15

strIgobrAhmaNamitrAdidrohAdyakhilapAtakaiH muchyate sarvapApebhyaH paraM brahmAdhigachchhati

16

iti shrImadvasiShThasaMhitAyAM gAyatrIkavachaM sampUrNam


GVY: KalikaKavachan

shrIgaNeshAya namaH
kailAsashikharAsInaM devadevaM jagadgurum
sha~NkaraM paripaprachchha pArvatI parameshvaram
1
pArvatyuvAchabhagavan devadevesha devAnAM bhogada prabho prabrUhi me mahAdeva gopyaM chedyadi he prabho
2
shatrUNAM yena nAshaH syAdAtmano rakShaNaM bhavet paramaishvaryamatulaM labhedyena hi tadvada
3
bhairava uvAchavakShyAmi te mahAdevi sarvadharmavidAM vare adbhutaM kavachaM devyAH sarvakAmaprasAdhakam
4
visheShataH shatrunAshaM sarvarakShAkaraM nR^iNAm sarvAriShTaprashamanaM sarvAbhadravinAshanam
5
sukhadaM bhogadaM chaiva vashIkaraNamuttamam shatrusa.nghAH kShayaM yAnti bhavanti vyAdhipIDiatAH
6
duHkhino jvariNashchaiva svAbhIShTadrohiNastathA bhogamokShapradaM chaiva kAlikAkavachaM paThet
7
OM asya shrIkAlikAkavachasya bhairava R^iShiH anuShTup chhandaH shrIkAlikA devatA shatrusa.nhArArtha jape viniyogaH dhyAnamOM dhyAyetkAlIM mahAmAyAM trinetrAM bahurUpiNIm chaturbhujAM lalajjihvAM pUrNachandranibhAnanAm
8
nIlotpaladalashyAmAM shatrusa.nghavidAriNIm naramuNDaM tathA khaDgaM kamalaM cha varaM tathA
9
nirbhayAM rak{}tavadanAM da.nShTrAlIghorarUpiNIm sATTahAsAnanAM devIM sarvadAM cha digambarIm
10
shavAsanasthitAM kAlIM muNDamAlAvibhUShitAm iti dhyAtvA mahAkAlIM tatastu kavachaM paThet
11
OM kAlikA ghorarUpA sarvakAmapradA shubhA sarvadevastutA devI shatrunAshaM karotu me
12
OM hrIM hrI.nrUpiNIM chaiva hrAM hrIM hrA.nrUpiNIM tathA hrAM hrIM kShoM kShau.nsvarUpA sA sadA shatrUnvidArayet
13
shrIM\-hrIM ai.nrUpiNI devI bhavabandhavimochanI hu.nrUpiNI mahAkAlI rakShAsmAn devi sarvadA
14
yayA shumbho hato daityo nishumbhashcha mahAsuraH vairinAshAya vande tAM kAlikAM sha~NkarapriyAm
15
brAhmI shaivI vaiShNavI cha vArAhI nArasi.nhikA kaumAryaindrI cha chAmuNDA khAdantu mama vidviShaH
16
sureshvarI ghorarUpA chaNDamuNDavinAshinI muNDamAlAvR^itA~NgI cha sarvataH pAtu mAM sadA
17
hrIM hrIM hrIM kAlike ghore da.nShTreva rudhirapriye rudhirApUrNavak{}tre cha rudhireNAvR^itastani
18
mama shatrUn khAdaya khAdaya hi.nsa hi.nsa mAraya mAraya bhindhi bhindhichhindhi chhindhi uchchATaya uchchATaya drAvaya drAvaya shoShaya shoShaya svAhA hrAM hrIM kAlikAyai madIyashatrUn samarpayAmi svAhA OM jaya jaya kiri kiri kiTi kiTi kaTa kaTa marda marda mohaya mohayahara hara mama ripUna dhva.nsa dhva.nsa bhakShaya bhakShaya troTaya troTaya yAtudhAnAnchAmuNDe sarvajanAn rAj~no rAjapuruShAn striyo mama vashyAn kuru kurutanu tanu dhAnyaM dhanaM me.ashvAn gajAn rat{}nAni divyakAminIH putrAnrAjashriyaM dehi yachchha kShAM kShIM kShUM kShaiM kShauM kShaH svAhA ityetat kavachaM divyaM kathitaM shambhunA purA ye paThanti sadA teShAM dhruvaM nashyanti shatravaH
19
vairiNaH pralaya.n yAnti vyAdhitA yA bhavanti hi balahInAH putrahInAH shatravastasya sarvadA
20
sahasrapaThanAtsiddhiH kavachasya bhavettadA tatkAryANi cha sidhyanti yathA sha~NkarabhAShitam
21
shmashAnA~NgAramAdAya chUrNaM kR^itvA prayat{}nataH pAdodakena piShTvA tallikhellohashalAkayA
22
bhUmau shatrUn hInarUpAnuttarAshirasastathA hastaM dattvA tu hR^idaye kavachaM tu svayaM paThet
23
shatroH prANapriyaShThAM tu kuryAnmantreNa mantravit hanyAdastraM prahAreNa shatro gachchha yamakShayam
24
jvalada~NgAratApena bhavanti jvaritA bhR^isham pro~nchhanairvAmapAdena daridro bhavati dhruvam
25
vairinAshakaraM prok{}taM kavachaM vashyakArakam paramaishvaryadaM chaiva putrapautrAdivR^iddhidam
26
prabhAtasamaye chaiva pUjAkAle cha yat{}nataH sAya~NkAle tathA pAThAtsarvasiddhirbhaved{}dhruvam
27
shatruruchchATanaM yAti deshAdvA vichyuto bhavet pashchAtki~NkaratAmeti satyaM satyaM na sa.nshayaH
28
shatrunAshakare devi sarvasampatkare shubhe sarvadevastute devi kAlike! tvAM namAmyaham
29
iti shrIrudrayAmale kAlikAkalpe kAlikAkavachaM sampUrNamGVY: Taaraakavacham

shrIgaNeshAya namaH
Ishvara uvAcha
koTitantreShu gopyA hi vidyAtibhayamochinI
divyaM hi kavachaM tasyAH shrR^iNuShva sarvakAmadam
1
asya tArAkavachasya akShobhya R^iShiH \, triShTup chhandaH \,bhagavatI tArA devatA \, sarvamantrasiddhisamR^iddhaye jape viniyogaH praNavo me shiraH pAtu brahmarUpA maheshvarI lalATe pAtu hrIMkAro bIjarUpA maheshvarI
2
strIMkAro vadane nityaM lajjArUpA maheshvarI hU.NkAraH pAtu hR^idaye bhavAnIrUpashaktidhR^ik
3
phaT{}kAraH pAtu sarvA~Nge sarvasiddhiphalapradA kharvA mAM pAtu deveshI gaNDayugme bhayApahA
4
nimnodarI sadA skandhayugme pAtu maheshvarI vyAghracharmAvR^itA kaTyAM pAtu devI shivapriyA
5
pInonnatastanI pAtu pArshvayugme maheshvarI raktavartulanetrA cha kaTideshe sadA.avatu
6
lalajihvA sadA pAtu nAbhau mAM bhuvaneshvarI karAlAsyA sadA pAtu li~Nge devI harapriyA
7
pi~NgograikajaTA pAtu ja~NghAyAM vighnanAshinI pretakharparabhR^iddevI jAnuchakre maheshvarI
8
nIlavarNA sadA pAtu jAnunI sarvadA mama nAgakuNDaladhartrI cha pAtu pAdayuge tataH 9
nAgahAradharA devI sarvA~NgaM pAtu sarvadA nAgaka~NkadharA devI pAtu prAntaradeshataH
10
chaturbhujA sadA pAtu gamane shatrunAshinI khaDgahastA mahAdevI shravaNe pAtu sarvadA
11
nIlAmbaradharA devI pAtu mAM vighnanAshinI kartrihastA sadA pAtu vivAde shatrumadhyataH
12
brahmarUpadharA devI sa~NgrAme pAtu sarvadA nAgaka~NkaNadhartrI cha bhojane pAtu sarvadA
13
shavakarNA mahAdevI shayane pAtu sarvadA vIrAsanadharA devI nidrAyAM pAtu sarvadA 14
dhanurbANadharA devI pAtu mAM vighnasa~Nkule nAgA~nchitakaTI pAtu devI mAM sarvakarmasu
15
chhinnamuNDadharA devI kAnane pAtu sarvadA chitAmadhyasthitA devI mAraNe pAtu sarvadA
16
dvIpicharmadharA devI putradAradhanAdiShu ala~NkArAnvitA devI pAtu mAM haravallabhA
17
rakSha rakSha nadIku~nje hUM hUM phaT susamanvite bIjarUpA mahAdevI parvate pAtu sarvadA
18
maNibhR^idvajriNI devI mahApratisare tathA rakSha rakSha sadA hUM hUM OM hrIM svAhA maheshvarI
19
puShpaketurajArheti kAnane pAtu sarvadA OM hrIM vajrapuShpaM huM phaT prAntare sarvakAmadA
20
OM puShpe puShpe mahApuShpe pAtu putrAnmaheshvarI hUM svAhA shaktisa.nyuktA dArAn rakShatu sarvadA
21
OM AM hUM svAhA maheshAnI pAtu dyUte harapriyA OM hrIM sarvavighnotsAriNI devI vighnAnmAM sadA.avatu
22
OM pavitravajrabhUme huMphaT{}svAhA samanvitA pUrikA pAtu mAM devI sarvavighnavinAshinI
23
OM AH surekhe vajrarekhe huMphaT{}svAhAsamanvitA pAtAle pAtu sA devI lAkinI nAmasa.nj~nikA
24
hrIMkArI pAtu mAM pUrve shaktirUpA maheshvarI strIMkArI pAtu deveshI vadhUrUpA maheshvarI
25
hUMsvarUpA mahAdevI pAtu mAM krodharUpiNI phaT{}svarUpA mahAmAyA uttare pAtu sarvadA
26
pashchime pAtu mAM devI phaT{}svarUpA harapriyA madhye mAM pAtu deveshI hUMsvarUpA nagAtmajA
27
nIlavarNA sadA pAtu sarvato vAgbhavA sadA bhavAnI pAtu bhavane sarvaishvaryapradAyinI
28
vidyAdAnaratA devI vaktre nIlasarasvatI shAstre vAde cha sa~NgrAme jale cha viShame girau
29
bhImarUpA sadA pAtu shmashAne bhayanAshinI bhUtapretAlaye ghore durgamA shrIghanA.avatu
30
pAtu nityaM maheshAnI sarvatra shivadUtikA kavachasya mAhAtmyaM nAhaM varShashatairapi
31
shaknomi gadituM devi bhavettasya phalaM cha yat putradAreShu bandhUnAM sarvadeshe cha sarvadA
32
na vidyate bhayaM tasya nR^ipapUjyo bhavechcha saH shuchirbhUtvA.ashuchirvApi kavachaM sarvakAmadam
33
prapaThan vA smaranmartyo duHkhashokavivarjitaH sarvashAstre maheshAni kavirAD bhavati dhruvam
34
sarvavAgIshvaro martyo lokavashyo dhaneshvaraH raNe dyUte vivAde cha jayastatra bhaved dhruvam
35
putrapautAnvito martyo vilAsI sarvayoShitAm shatravo dAsatAM yAnti sarveShAM vallabhaH sadA
36
garvI kharvI bhavatyeva vAdI skhalati darshanAt mR^ityushcha vashyatAM yAti dAsAstasyAvanIbhujaH
37
prasa~NgAtkathitaM sarvaM kavachaM sarvakAmadam prapaThanvA smaranmartyaH shApAnugrahaNe kShamaH
38
AnandavR^indasindhUnAmadhipaH kavirAD bhavet sarvavAgishvaro martyo lokavashyaH sadA sukhI
39
guroH prasAdamAsAdya vidyAM prApya sugopitAm tatrApi kavachaM devi durlabhaM bhuvanatraye
40
gururdevo haraH sAkShAttatpatnI tu harapriyA abhedena bhajedyastu tasya siddhidUrataH
41
mantrAchArA maheshAni kathitAH pUrvavatpriye nAbhau jyotistathA raktaM hR^idayopari chintayet
42
aishvaryaM sukavitvaM cha mahAvAgishvaro nR^ipaH nityaM tasya maheshAni mahilAsa~NgamaM charet
43
pa~nchAchArarato martyaH siddho bhavati nAnyathA shaktiyukto bhavenmartyaH siddho bhavati nAnyathA
44
brahmA viShNushcha rudrashcha ye devAsuramAnuShAH taM dR^iShTvA sAdhakaM devi lajjAyuktA bhavanti te
45
svarge martye cha pAtAle ye devAH siddhidAyakAH prasha.nsanti sadA devi taM dR^iShTvA sAdhakottamam
46
vighnAtmakAshcha ye devAH svarge martye rasAtale prasha.nsanti sadA sarve taM dR^iShTvA sAdhakottamam
47
iti te kathitaM devi mayA samyakprakIrtitam bhuktimuktikaraM sAkShAtkalpavR^ikShasvarUpakam
48
AsAdyAdyaguruM prasAdya ya idaM kalpadrumAlambanaMmohenApi madena chApi rahito jADyena vA yujyate siddho.asau bhuvi sarvaduHkhavipadAM pAraM prayAtyantakemitraM tasya nR^ipAshcha devi vipado nashyanti tasyAshu cha
49
tadgAtraM prApya shastrANi brahmAstrAdIni vai bhuvi tasya gehe sthirA lakShmIrvANI vaktre vased dhruvam
50
idaM kavachamaj~nAtvA tArAM yo bhajate naraH alpAyurnirddhano mUrkho bhavatyeva na sa.nshayaH
51
likhitvA dhArayedyastu kaNThe vA mastake bhuje tasya sarvArthasiddhiH syAdyadyanmanasi vartate
52
gorochanAku~Nkumena raktachandanakena vA yAvakairvA maheshAni likhenmantraM samAhitaH
53
aShTamyAM ma~Ngaladine chaturddashyAmathApi vA sandhyAyAM devadeveshi likhedyantraM samAhitaH
54
maghAyAM shravaNe vApi revatyAM vA visheShataH si.nharAshau gate chandre karkaTasthe divAkare
55
mInarAshau gurau yAte vR^ishchikasthe shanaishchare likhitvA dhArayedyastu uttarAbhimukho bhavet
56
shmashAne prAntare vApi shUnyAgAre visheShataH nishAyAM vA likhenmantraM tasya siddhiracha~nchalA
57
bhUrjapatre likhenmantraM guruNA cha maheshvari dhyAnadhAraNayogena dhArayedyastu bhaktitaH
58
achirAttasya siddhiH syAnnAtra kAryA vichAraNA
59
iti shrIrudrayAmale tantre ugratArAkavachaM sampUrNam


GVY: bhuvaneshvariikavacham .

bhuvaneshvariikavacham .

shrIgaNeshAya namaH
devyuvAcha
devesha bhuvaneshvaryA yA yA vidyAH prakAshitAH
shrutAshchAdhigatAH sarvAH shrotumichchhAmi sAmpratam
1
trailokyama~NgalaM nAma kavachaM yatpuroditam kathayasva mahAdeva mama prItikaraM param
2I
shvara uvAcha shrR^iNu pArvati vakShyAmi sAvadhAnAvadhAraya trailokyama~NgalaM nAma kavachaM mantravigraham
3
siddhavidyAmayaM devi sarvaishvaryasamanvitam paThanAddhAraNAnmartyastrailokyaishvaryabhAgbhavet
4
OM asya shrIbhuvaneshvarItrailokyama~Ngalakavachasya shiva R^iShiH \,
virAT chhandaH \,
jagaddhAtrI bhuvaneshvarI devatA \,
dharmArthakAmamokShArthe jape viniyogaH
hrIM bIjaM me shiraH pAtu bhuvaneshI lalATakam
aiM pAtu dakShanetraM me hrIM pAtu vAmalochanam
1
shrIM pAtu dakShakarNaM me trivarNAtmA maheshvarI vAmakarNaM sadA pAtu aiM ghrANaM pAtu me sadA
2
hrIM pAtu vadanaM devi aiM pAtu rasanAM mama vAkpuTA cha trivarNAtmA kaNThaM pAtu parAtmikA
3
shrIM skandhau pAtu niyataM hrIM bhujau pAtu sarvadA klIM karau tripuTA pAtu tripuraishvaryadAyinI
4
OM pAtu hR^idayaM hrIM me madhyadeshaM sadAvatu krauM pAtu nAbhideshaM me tryakSharI bhuvaneshvarI
5
sarvabIjapradA pR^iShThaM pAtu sarvavasha~NkarI hrIM pAtu guhyadeshaM me namobhagavatI kaTim
6
mAheshvarI sadA pAtu sha~NkhinI jAnuyugmakam annapUrNA sadA pAtu svAhA pAtu padadvayam
7
saptadashAkSharA pAyAdannapUrNAkhilaM vapuH tAraM mAyA ramAkAmaH ShoDashArNA tataH param
8
shiraHsthA sarvadA pAtu vi.nshatyarNAtmikA parA tAraM durge yugaM rakShiNI svAheti dashAkSharA
9
jayadurgA ghanashyAmA pAtu mAM sarvato mudA mAyAbIjAdikA chaiShA dashArNA cha tataH parA
10
uttaptakA~nchanAbhAsA jayadurgA.a.anane.avatu tAraM hrIM duM cha durgAyai namo.aShTArNAtmikA parA
11
sha~NkhachakradhanurbANadharA mAM dakShiNe.avatu mahiShAmarddinI svAhA vasuvarNAtmikA parA
12
naiR^ityAM sarvadA pAtu mahiShAsuranAshinI mAyA padmAvatI svAhA saptArNA parikIrtitA
13
padmAvatI padmasa.nsthA pashchime mAM sadA.avatu pAshA~NkushapuTA mAyo svAhA hi parameshvari
14
trayodashArNA tArAdyA ashvAruDhA.anale.avatu sarasvati pa~nchasvare nityaklinne madadrave
15
svAhA vasvakSharA vidyA uttare mAM sadA.avatu tAraM mAyA cha kavachaM khe rakShetsatataM vadhUH
16
hU.N kSheM hrIM phaT mahAvidyA dvAdashArNAkhilapradA tvaritAShTAhibhiH pAyAchchhivakoNe sadA cha mAm
17
aiM klIM sauH satataM bAlA mUrddhadeshe tato.avatu bindvantA bhairavI bAlA hastau mAM cha sadA.avatu
18
iti te kathitaM puNyaM trailokyama~NgalaM param sArAtsArataraM puNyaM mahAvidyaughavigraham
19
asyApi paThanAtsadyaH kubero.api dhaneshvaraH indrAdyAH sakalA devA dhAraNAtpaThanAdyataH
20
sarvasiddhishvarAH santaH sarvaishvaryamavApnuyuH puShpA~njalyaShTakaM dadyAnmUlenaiva pR^ithak pR^ithak
21
sa.nvatsarakR^itAyAstu pUjAyAH phalamApnuyAt prItimanyo.anyataH kR^itvA kamalA nishchalA gR^ihe
22
vANI cha nivasedvaktre satyaM satyaM na sa.nshayaH yo dhArayati puNyAtmA trailokyama~NgalAbhidham
23
kavachaM paramaM puNyaM so.api puNyavatAM varaH sarvaishvaryayuto bhUtvA trailokyavijayI bhavet
24
puruSho dakShiNe bAhau nArI vAmabhuje tathA bahuputravatI bhUyAdvandhyApi labhate sutam
25
brahmAstrAdIni shastrANi naiva kR^intanti taM janam etatkavachamaj~nAtvA yo bhajedbhuvaneshvarIm dAridryaM paramaM prApya so.achirAnmR^ityumApnuyAt
26
iti shrIrudrayAmale tantre devIshvara sa.nvAdetrailokyama~NgalaM nAma bhuvaneshvarIkavachaM sampUrNam

GVY: bhairaviikavacham.

shrIgaNeshAya namaH
shrIdevyuvAcha
bhairavyAH sakalA vidyAH shrutAshchAdhigatA mayA
sAmprataM shrotumichchhAmi kavachaM yatpuroditam
1
trailokyavijayaM nAma shastrAstravinivAraNam tvattaH parataro nAtha kaH kR^ipAM kartumarhati
2
Ishvara uvAcha shruNu pArvati vakShyAmi sundari prANavallabhe trailokyavijayaM nAma shastrAstravinivArakam
3
paThitvA dhArayitvedaM trailokyavijayI bhavet jaghAna sakalAndaityAn yadhR^itvA madhusUdanaH
4
brahmA sR^iShTiM vitanute yadhR^itvAbhIShTadAyakam dhanAdhipaH kubero.api vAsavastridasheshvaraH
5
yasya prasAdAdIsho.ahaM trailokyavijayI vibhuH na deyaM parashiShyebhyo.asAdhakebhyaH kadAchana
6
putrebhyaH kimathAnyebhyo dadyAchchenmR^ityumApnuyAt R^iShistu kavachasyAsya dakShiNAmUrtireva cha
7
virAT chhando jagaddhAtrI devatA bAlabhairavI dharmArthakAmamokSheShu viniyogaH prakIrtitaH
8
adharo bindumAnAdyaH kAmaH shaktishashIyutaH bhR^igurmanusvarayutaH sargo bIjatrayAtmakaH
9
bAlaiShA me shiraH pAtu bindunAdayutApi sA bhAlaM pAtu kumArIshA sargahInA kumArikA
10
dR^ishau pAtu cha vAgbIjaM karNayugmaM sadAvatu kAmabIjaM sadA pAtu ghrANayugmaM parAvatu
11
sarasvatIpradA bAlA jihvAM pAtu shuchiprabhA hasraiM kaNThaM hasakalarI skandhau pAtu hasrau bhujau
12
pa~nchamI bhairavI pAtu karau hasaiM sadAvatu hR^idayaM hasakalIM vakShaH pAtu hasau stanau mama
13
pAtu sA bhairavI devI chaitanyarUpiNI mama hasraiM pAtu sadA pArshvayugmaM hasakalarIM sadA
14
kukShiM pAtu hasaurmadhye bhairavI bhuvi durlabhA aiMIMoMvaM madhyadeshaM bIjavidyA sadAvatu
15
hasraiM pR^iShThaM sadA pAtu nAbhiM hasakalahrIM sadA pAtu hasauM karau pAtu ShaTkUTA bhairavI mama
16
sahasraiM sakthinI pAtu sahasakalarIM sadAvatu guhyadeshaM hasrau pAtu janunI bhairavI mama
17
sampatpradA sadA pAtu haiM ja~Nghe hasaklIM padau pAtu haMsauH sarvadehaM bhairavI sarvadAvatu
18
hasaiM mAmavatu prAchyAM haraklIM pAvake.avatu hasauM me dakShiNe pAtu bhairavI chakrasa.nsthitA
19
hrIM klIM lveM mAM sadA pAtu niR^ityAM chakrabhairavI krIM krIM krIM pAtu vAyavye hU.N hU.N pAtu sadottare
20
hrIM hrIM pAtu sadaishAnye dakShiNe kAlikAvatu UrdhvaM prAguktabIjAni rakShantu mAmadhaHsthale
21
digvidikShu svAhA pAtu kAlikA khaDgadhAriNI OM hrIM strIM hU.N phaT sA tArA sarvatra mAM sadAvatu
22
sa~NgrAme kAnane durge toye tara~Ngadustare khaDgakartridharA sogrA sadA mAM parirakShatu
23
iti te kathitaM devi sArAtsArataraM mahat trailokyavijayaM nAma kavachaM paramAdbhutam
24
yaH paThetprayato bhUtvA pUjAyAH phalamApnuyAt spardhAmUddhUya bhavane lakShmIrvANI vasettataH
25
yaH shatrubhIto raNakAtaro vA bhIto vane vA salilAlaye vA vAde sabhAyAM prativAdino vA rakShaHprakopAd grahasakulAdvA
26
prachaNDadaNDAkShamanAchcha bhIto guroH prakopAdapi kR^ichchhrasAdhyAt abhyarchya devIM prapaThetrisandhyaM sa syAnmaheshapratimo jayI cha
27
trailokyavijayaM nAma kavachaM manmukhoditam vilikhya bhUrjaguTikAM svarNasthAM dhArayedyadi
28
kaNThe vA dakShiNe bAhau trailokyavijayI bhavet tadgAtraM prApya shastrANi bhavanti kusumAni cha
29
lakShmIH sarasvatI tasya nivasedbhavane mukhe etatkavachamaj~nAtvA yo japedbhairavIM parAm bAlAM vA prajapedvidvAndaridro mR^ityumApnuyAt
30

GVY: ShrIvidyAkavacham

shrIvidyAkavacham shrIvidyAkavacham
shrIgaNeshAya namaH devyuvAcha devadeva mahAdeva bhaktAnAM prItivardhanam sUchitaM yanmahAdevyAH kavachaM kathayasva me
1
mahAdeva uvAcha shruNu devi pravakShyAmi kavachaM devadurlabham na prakAshyaM paraM guhyaM sAdhakAbhIShTasiddhidam
2
kavachasya R^iShirdevi dakShiNAmUrtiravyayaH chhandaH pa~NktiH samuddiShTaM devI tripurasundarI
3
dharmArthakAmamokShANAM viniyogastu sAdhane vAgbhavaH kAmarAjashcha shaktirbIjaM sureshvari
4
aiM vAgbhavaH pAtu shIrShe mAM klIM kAmarAjastathA hR^idi sauH shaktibIjaM sadA pAtu nAbhau guhye cha pAdayoH
5
aiM shrIM sauH vadane pAtu bAlA mAM sarvasiddhaye hsauM hasakalahrIM hsauH pAtu bhairavI kaNThadeshataH
6
sundarI nAbhideshe cha shIrShe kAmakalA sadA bhrUnAsayorantarAle mahAtripurasundarI 7
lalATe subhagA pAtu bhagA mAM kaNThadeshataH bhagodayA cha hR^idaye udare bhagasarpiNI
8
bhagamAlA nAbhideshe li~Nge pAtu manobhavA guhye pAtu mahAdevI rAjarAjeshvarI shivA 9
chaitanyarUpiNI pAtu pAdayorjagadambikA nArAyaNI sarvagAtre sarvakArye shubha~NkarI 10
brahmANI pAtu mAM pUrve dakShiNe vaiShNavI tathA pashchime pAtu vArAhI uttare tu maheshvarI
11
AgneyAM pAtu kaumArI mahAlakShmIstu nairR^ite vAyavyAM pAtu chAmuNDA indrANI pAtu Ishake
12
jale pAtu mahAmAyA pR^ithivyAM sarvama~NgalA AkAshe pAtu varadA sarvatra bhuvaneshvarI
13
idaM tu kavachaM devyA devAnAmapi durlabham paThetprAtaH samutthAya shuchiH prayatamAnasaH
14
nAdhayo vyAdhayastasya na bhayaM cha kvachidbhavet na cha mArI bhayaM tasya pAtakAnAM bhayaM tathA
15
na dAridryavashaM gachchhettiShThenmR^ityuvashe na cha gachchhechchhivapuraM devi satyaM satyaM vadAmyaham
16
idaM kavachamaj~nAtvA shrIvidyAM yo japetsadA sa nApnoti phalaM tasya prApnuyAchchhastraghAtanam
17
iti shrIsiddhayAmale shrIvidyAkavachaM sampUrNam
GVY: bagalAmukhIvarNakavacha.

bagalAmukhIvarNakavacha . bagalAmukhIvarNakavacha
shrIgaNeshAya namaH
asyashrIbagalAmukhIvarNakavachasya shrIparameshvaraR^iShiH \,anuShTup chhandaH \, shrIbagalAmukhIdevatA \,
OM bIjaM \, hlIM shaktiH \, svAhA kIlakaM \,
bagalAprasAdasiddhyarthe jape viniyogaH
atha dhyAnam jihvAgramAdAya kareNa devIM vAmena shatrUn paripIDayantIm
gadAbhi ghAtena cha dakShiNena pItAmbarADhyAM dvibhujAM namAmi
praNavo me shiraH pAtu lalATe hlIM sadA.avatu bakAro bhrUyugaM pAtu gakAraH pAtu lochane
1
lakAraH pAtu me jihvAM mukAraM pAtu me shrutim khIkAraM pAtu me tAlu sakAraM chibukaM tathA
2
vakAraH pAtu me kaNThaM skandhau pAtu dakArakaH bAhU ShTakArakaH pAtu karau pAtu nakArakaH
3
stanau vakArakaH pAtu chakAro hR^idayaM mama makAraH pAtu me nAbhau khakAro jaTharaM mama
4
kukShiM pakArakaH pAtu dakAraH pAtu me kaTim stakAro jaghanaM pAtu bhakAraH pAtu me gudaM
5
guhyaM yakArakaH pAtu jakAro.avatu jAnunI urU hvakArakaH pAtu gulphau pAtu kakArakaH
6
pAdau lakArakaH pAtu yakAro schhiti sarvadA bukAraH pAtu romANi dhikArarastu tvachaM tathA
7
vikAraH pAtu sarvA~Nge nakAraH pAtu sarvadA prAchyAM shakArakaH pAtu dakShiNAshAM yakArakaH
8
vAruNIM hlIM sadA pAtu kauberyAM praNavena tu bhUmau svakArakaH pAtu hakArordhvaM sadA.avatu
9
brahmAstradevatA pAtu sarvA~Nge sarvasandhiShu itite kathitaM devi divyama~Nghapa~njaram
10
AyurArogya siddhyarthaM mahadaishvaryadAyakam likhitvA tADapatre tu kaNThe bAhau cha dhArayet
11
devAsurapishAchebhyo bhayaM tasya nahi kvachit karmaNena sanddarsho triShulokeshu siddhyate
12
mahAbhaye rAje tu shatavAraM paThedyaham gR^ihe raNe vivAde cha sarvApatti vimuchyate
13
etatkavachamaj~nAtvA yo brahmAstramupAsate na tasya sidhyate mantraH kalpakoTishatairapi
14
iti shrI IshvarapArvatisa.nvAde bagalAvarNakavachaM saMpUrNam